pergola s pultovou st?echoupergola s pultovou st?echou
Vu sur i.pinimg.com

6 nov. 2013 - stavební parcela íslo 79/1, 79/2, pozemková parcela íslo 841, 861/6 v katastrálním území svatý jan pod skalou. ... pergola s venkovním krbem. - terénní úpravy, op rné zdi, zpevn né ... stávající objekt rodinného domu bude opat en novým viký em s pultovou st echou ve st ešním plášti orientovaném na jih.

pergola s pultovou st?echou
Vu sur i.pinimg.com

1263/480, v k. ú. kolovraty, umíst ná v prodloužení bo ní obvodové st ny bd o 3,40 m a st echou t sn p iléhající ke st n bd v délce 5,20 m, v míst balkonových dve í bytu . 1, v bytovém dom . p. 800, ul. za podjezdem v praze – kolovratech. pergola bude o max. p dorys. rozm rech 3 m x 5,20 m, s pultovou st echou se spádem.

pergola s pultovou st?echou
Vu sur i.pinimg.com

19 déc. 2012 - v kat. území kornatice a žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: dvougaráž s dílnou a pergolou na pozemku: pozemková ... garáž pro dva osobní automobily s dílnou, šatnou a pergola. umíst ní stavby na pozemku: ... jedná se o nepodsklepený, jednopodlažní objekt zast ešený plochou st echou.

pergola s pultovou st?echou
Vu sur i.pinimg.com

4 nov. 2011 - pergola bude provedena jako d evostavba, nosným prvkem budou 4 trámy 160x160 mm, které budou kotveny na ocelové trny do základových patek o rozm rech 400x400x800 mm. zast ešení bude provedeno pultovou st echou krytou polykarbonátem. max. výška h ebene pultové st echy bude 2,951 m.

pergola s pultovou st?echou
Vu sur i.pinimg.com

20 févr. 2015 - pergola. jedná se o p ízemní obdélníkovou nepodsklepenou stavbu s pultovou st echou o celkových p dorysných rozm rech 4,0 x 3,0 m se zastav nou plochou 12 m2. výška stavby celkem 3,5 m. pergola bude umíst na sm rem na východ od zahradního domku. podlaha p ízemí pergoly bude osazena na ...

pergola s pultovou st?echou
Vu sur i.pinimg.com

31 mars 2015 - íst ešky s pultovou st echou v p dorysu obdélníkového tvaru. osová vzdálenost ... na hlavách sloup jsou v podélném sm ru p íst ešku uložené vaznice st echy dopln né o pásky. v plné vazb v p ném sm .... přístřešky na automobily ( pergola 1, 2 ) - podle Čsn 73 0804 příloha i. se posuzuje pouze odstupová ...

pergola s pultovou st?echou
Vu sur i.pinimg.com

22 mars 2017 - 6. 2 zahrady a parky. park či obora vznikla z perského slova pardes, které poprvé použil ecký spisovatel. xenofón (430-355 p . kr.). zahradu jako ráj ...... travnatou plochou s kašnou a loubím, které zdobí popínavé r že (rosa). ... pod letohrádkem kamenná stavba s rozebíratelnou st echou zvaná fíkovna.

pergola s pultovou st?echou
Vu sur s-media-cache-ak0.pinimg.com

12 nov. 2012 - pergola bude ešená jako kombinace d evostavby a režného zdiva, bude otev ená, pouze sv a sz ást pergoly bude ohrani ovat ze z cihelných blok , p i emž v s rohu bude situován zahradní krb. pergola bude zast ešena pultovou st echou mírného sklonu, ve spádu k sz stran pozemku, s prkenným podbitím.